MİLLİ GÜÇ UNSURLARI

tarafından Kadir Uteş
0 yorum 434 görüntüleyenler

Milli menfaatlere ulaşılabilmesi ve milli hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan vasıtaların tümüne milli güç unsuru adı verilir. Uluslar, hedef ve çıkarlarını gözetebilmek ve bunları gerçekleştirebilmek için çeşitli enstrümanlar kullanır. Bu, hedef ve çıkarın türüne göre değişiklik gösterebilmektedir. Ancak bir bütün halinde incelendiğinde bu enstrümanların tümü ulusun politikalarına, huzuruna ve refahına hizmet etmek için kullanılır. Bu yazıda bir ulusun milli politikalarını gerçekleştirmek için başvurabileceği milli güç unsurları açıklanacaktır.

Politik Güç: Politik ya da siyasi güç bir ülkenin siyasetinin gücünü ifade eder. Ülkenin bağlı bulunduğu siyasi ittifaklar, imzalamış olduğu uluslararası antlaşmalar, hukuk sisteminin etkinliği ve insanların ülkedeki adalete güvenmesi, ülkede kuvvetler ayrılığının etkinliği politik gücü etkileyen unsurlardan bazılarıdır. Örneğin Türkiye’nin NATO üyesi ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne taraf olan bir devlet olarak Rusya Ukrayna krizinde atmış olduğu adımlar hem uluslararası arenadaki saygınlığını artırmış hem de Karadeniz’de bir barış ortamı oluşmasına katkı sunarak ya da krizin Karadeniz üzerindeki etkilerini hafifleterek Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlamasına yardımcı olmuştur.

Askeri Güç: Askeri güç, milli gücün en önemli unsurlarından biridir. Ülkenin bütünlüğünün ve milli gücün diğer unsurlarının korunması için önemli bir etkendir. Ülkenin silahlı kuvvetlerinin personelinin özverisi ve yetenekleri, sahip olunan silah sistemleri ve ülke endüstrisinin silahlı kuvvetlerin ihtiyaçlarının ne kadarını karşılayabildiği askeri gücü belirleyen faktörlerdir. Milli güç unsurları tek başına değil bir bütün olarak kullanıldığında anlamlı faydalar üretebilir. Bu nedenle askeri güç, milli gücün diğer unsurlarından oldukça etkilenmektedir. Askeri gücün etkinliği ülkenin caydırıcılığıyla ve güvenliğiyle yakın ilişki içerisindedir.

Ekonomik Güç: Ülkenin sahip olduğu ekonomik kaynakları, üretkenliği ve refahı etkileyen milli güç unsurudur. Ülkenin sanayileşmiş olması, katma değerli ürün ihraç etmesi fiyat istikrarının sağlanması, işsizlik oranının düşük olması ve işgücüne katılımın oranının yüksek olması ülkenin ekonomik gelişmişlik seviyesini gösterir. Ülkenin ekonomik olarak güçlü olması ve dışa bağımlılığının düşüklüğü milli güce olumlu anlamda katkı sağlar.

Psikososyal Güç: Psikososyal ve kültürel güç genel olarak millet olma bilincine erişmiş insan topluluğunun gücünü ifade eder. Ülkede yaşayan insanların ülkü birliği içinde bulunması, benzer davranış biçimi sergilemesi ve zorluklarla mücadele ederken birlik olması psikososyal güçtür.

Bilimsel ve Teknolojik Güç: Ülkenin bilime olan katkısı saygınlığını belirler. Bilime katkı sunacak araştırmalar yapan ve bunları yayımlayan devletler gelişmiş devletlerdir. Yapılan akademik yayınlar ve bunların kalitesi, elde edilen bilimsel bilginin dünya ile paylaşılması ve bu bilgilerin teknoloji geliştirmek için kullanılması milli güç açısından önemlidir. Üretilen teknolojiler ülke halkının ve dünyanın huzuru ve refahına katkı sağlar. Örneğin Covid pandemisi başladığında Arçelik, Aselsan ve Baykar’ın ortak bir girişimle ventilatör cihazları üretmesi buna verilebilecek bir örnektir. Atılan bu adımla birlikte hem Türkiye bu alandaki dışa bağımlılıktan kurtulmuş hem de bu cihazı üretebilecek bilimsel ve teknolojik yetkinliğe sahip olduğunu ispat etmiştir. Bu cihazların ihtiyaç duyulan ülkelere bağışlanması Türkiye’ye duyulan sempatinin artmasına sebep olmuş ve ülkenin politik saygınlığını pekiştirmiştir.

Demografik Güç: Ülkenin nüfus gücüdür. Ülkenin toplam nüfusu, genç nüfusu, nüfus artış hızı gibi faktörlerden oluşmaktadır. Demografik gücün önemine en iyi örnek Çin’dir. Nüfus gücünü kullanarak dünyanın üretim merkezine dönüşen Çin zamanla teknolojik ve askeri gücünü artırarak süper güce dönüşmüştür. Türkiye’nin nüfus gücü de hatırı sayılır bir önem arz etmektedir. Avrupa’nın Rusya’dan sonra en kalabalık nüfusa sahip ülkesi Türkiye’dir. Kalabalık ve genç nüfus Türkiye açısından önemli bir güçtür. Çünkü Türkiye bu sayede hem önemli bir pazar hem de önemli bir üretici konumundadır. Bu durum Türkiye’nin pazarlık gücünü artıran bir unsurdur. Ülkelerin demografik gücünü olumsuz etkileyen en önemli husus ise düzensiz göç sorunlarıdır.

Coğrafi Güç: Ülkenin coğrafi konumunun sağladığı güçtür. ABD’nin iki okyanus arasında korunaklı bir konumda bulunarak hızla gelişmesi ya da Türkiye’nin üç kıtanın kesişim noktasında transit geçiş güzergahında bulunarak bundan fayda elde etmesi coğrafi güce örnek verilebilir. Coğrafi güç ülkenin ekonomik, demografik ve askeri gücüyle doğrudan ilişki içindedir.

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAKÇA:

https://www.meb.gov.tr/belirligunler/10kasim/makaleler/milli_unsur.htm#:~:text=Atat%C3%BCrk%C3%A7%C3%BC%20D%C3%BC%C5%9F%C3%BCnce%20Sistemi’nde%20mill%C3%AE,k%C3%BClt%C3%BCrel%20g%C3%BC%C3%A7lerin%20%C3%B6nemi%20%C3%A7ok%20b%C3%BCy%C3%BCkt%C3%BCr. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/37530

Beğeneceğinizi düşündüğümüz yazılar